Næring

rein

Sulåmo ligger idyllisk  til, langt fra det travle  og urbane.  Ved Feren er det i dag to gårder med fastboende, Nøstmo og Sulåmo.  Sauehold var og er en viktig del av næringsgrunnlaget.  Både Nøstmo og gårbrukere fra Meråker bruker fjellområdene rundt Feren som beite.

Reindrifta er også en sentral  del av næringslivet her.  Familien Danielsen driver Feren reinbeitedistrikt/Gaske-Laante.

Også Meraker Brug har store interesser i dette området. Tradisjonelt har det vært skogsdrifta som har vært viktig. I dag er vel jakt, hytteutleie og hytteutbygging minst like viktig som skogsdrift.

Feren og Forra er varig verna mot vannkraftubygging.  Men Funnsjøen er regulert og brukes til kraftproduksjon.

Både reindriften og saueholdet merker svært godt presset fra rovdyra.  I området finnes det både jerv, bjørn, gaupe, streifende ulv og ørn.

Det sier seg sjøl at  her kan det fort bli kryssende interesser, mellom beitenæring og rovdyrforvaltning og mellom reindrift og utbyggerinteresser.

For alle som bor og lever av disse områdene, blir det viktig å balansere de ulike hensyn. Dette kan være en krevende øvelse, men alle aktører er nok innstilt på å gjøre sitt beste.